Opgave 3-2

Flipped Learning – og hvad så?

1.) Efter et kik på flipped learning er det et par punkter som udløser nogen underen hos mig.

Man vil gerne give eleverne lektie for i form af video eller anden medie form. Nu er det sådan at vi i Danmark har indført heldagsskolen og jf. understående er det en berettiget forventning om, at eleverne ikke har lektier for når de forlader skolen, sent om eftermiddagen.

På sin Facebookprofil skriver Merete Riisager:

“Christine Antorini har i dag understreget, at lektier, hvor man øver sig hjemme, er noget, der hører fortiden til – “medmindre eleverne har lyst til at læse nogle tykke bøger”, som hun siger. Lektier skal laves i lektie-caféen.

Et forskningsprojekt har han gennem tre år fulgt indførelsen af heldagsskole i de tre folkeskoler Abildgårdskolen, H. C. Andersen Skolen og Humlehaveskolen på Fyn, hvor børnene ikke lektier for hjemme.

Hvorledes ser man indføringen af Flipped Learning under disse vilkår?

2.) En anden ting er at skolereformen stjæler børnenes fritid, og børneforsker Erik Sigsgaard, der er tilknyttet professionshøjskolen UCC, mener at det er naivt at tro, at børn lærer mere, hvis de samtidig mister en stor del af deres fritid. Til gengæld risikerer de store skolebørn at blive den hårdest arbejdende gruppe i befolkningen, hvis de skal gå i skole i 37 timer om ugen, lave lektier, gå til klaver, fodbold med mere. Men børnene lærer mindst lige så meget eller mere i fritiden, som de gør i skolen, mener Erik Sigsgaard. Det spørgsmål, man ikke diskuterer, er, hvad børn lærer af at leve livet, men 75 procent af det, et mennesker lærer, kommer derfra. Og det forhindrer vi børnene i, hvis vi tager deres fritid.

Har man påvist elle evt. tænkt på, at flipped classroom med dens fleksible, dynamiske og innovative læringsrum, hvor der er plads til at lære på forskellige måder, kan virke mere som at leve livet, end som undervisning?

3.) Regeringens forslag om at blande skole og fritid sammen i en tvungen heldagsskole rejser et alvorligt juridisk problem.

Elevernes mødepligt i folkeskolen er funderet i Grundlovens paragraf 76, hvoraf det fremgår, at folkeskolen skal tilbyde eleverne i den undervisningspligtige alder fri undervisning. Forældrene har ikke pligt til at sende deres børn i skole, men de har pligt til at sikre dem undervisning fra de er 6 til de er 16 år. Vælger de at overlade varetagelsen af denne pligt til folkeskolen, har børnene pligt til at møde op i den tid, folkeskolens undervisning pågår.

Men kan skolen pålægge elever mødepligt til timer, der ikke er undervisning?

Regerings heldagsskole rummer som bekendt et begreb om ’aktivitetstimer’, der udtrykkeligt ikke er en del af selve undervisningen, men ’aktiviteter i tilknytning til undervisningen’. Disse timer tænkes bl.a. varetaget af folk, der ikke er folkeskolelærere, herunder pædagoger fra fritidsordningerne og frivillige fra sportsklubber samt andre foreninger, hvis aktiviteter aldrig vil kunne gøres pligtige for børnene i et land som Danmark. Det vil ligeledes være utænkeligt at knytte mødepligt til de frivillige arrangementer, der foregår i skoleregi: Forårskoncerter, juletræsfester, skolerejser osv., der afvikles uden for skoletiden. Her er elevernes deltagelse frivillig, medmindre de pågældende aktiviteter udtrykkeligt udgør en del af undervisningen.

Kan overstående problematik få konsekvenser for den forberedende fase af Flipped Learning, eller kan det få konsekvenser for den tilknyttede aktivitets udfoldelse, og hvordan kan det løses?

4.) Da Flipped Learning forudsætter en del digitalt udstyr og software, er det kun naturligt at se på BYOD. Bring Your Own Device (BYOD) er en del af Regeringen og KLs indsats for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor elever opfordres til at medbringe deres egen computer, tablet mv. i undervisningen. Nu er det sådan at skoler skal stille nødvendige undervisningsmidler gratis til rådighed for eleverne. Det fremgår af folkeskoleloven. I praksis betyder det, at hvis undervisningen er baseret på, at dit barn eksempelvis skal bruge computere eller tablets, så skal folkeskolen stille it-udstyret gratis til rådighed for elever, der ikke ønsker at benytte eget udstyr. Det kan naturligvis være en hjælp for eleven at medbringe sit eget it- udstyr i skolen. Når eleven arbejder på sin egen computer eller tablet i undervisningen, kan det være en stor fordel at sidde med sit eget, kendte udstyr.

Men det findes en bagside af medaljen.  Hvad med sikring? Det kan friste nogle at vide, at der er it-udstyr for mange penge i et klasselokale, der står tomt, mens eleverne holder frikvarter.

Hvad med software? Kan skolen stille krav til forældrene om, at maskinen er udstyret med bestemt software, som skal bruges i undervisningen?

Hvad med mobning? Hvad sker der i en klasse, hvor nogle elever kommer med det nyeste udstyr, mens andre kommer med en aflagt maskine?

Man kan hævde at BYOD er et opgør med fri og lige ret til undervisning, som er kernen i den danske folkeskole. Ifølge §19 i Folkeskoleloven skal alle midler stilles gratis til rådighed i undervisningen, og derfor er det bekymrende, hvis udviklingen bliver, at det mere er reglen end undtagelsen, at forældre betaler for udstyr til undervisningsbrug.

Når kommuner og skoler opfordrer forældre til at give deres børn it-udstyr med i skole, så bliver der lagt et pres på forældrene, både fra skolen og fra børnene, som ikke vil være blandt de få, som benytter det udstyr, som skolen stiller til rådighed. BYOD er brugerbetaling sneget ind ad bagdøren, når skolen bliver afhængig af, at eleverne har it-udstyr med hjemmefra. It-udstyr koster væsentligt mere end den lommeregner og blyant, som forældrene altid har været ansvarlige for lå i tasken.

Hvorledes ser man Flipped Learning’s ansvar på det område, og hvorledes indvirker det etiske i problemstillingen, den danske undervisningssektor?

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s